گزارش تصویری جلسه کمیسیون زیر بنائی و تولیدی / 9 شهریور 1398