گزارش تصویری جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع / 19 مرداد 1398