گزارش تصویری جلسه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با موضوع زلزله شهرستان مسجد سلیمان