مجلس بزرگداشت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در مسجد ارگ