یادواره بزرگداشت سردار شهید حسن باقری که با عنوان «نابغه دفاع» در تالار وزارت کشور -5 بهمن1396