گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه / 25 مرداد 1401