گزارش تصویری آخرین جلسه کمیسیون مشترک بررسی سیاست های کلی برنامه هفتم /21 اردیبهشت 1401