گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع با موضوع بررسی مصوبه مجلس در خصوص پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی