گزارش تصویری دیدار دبیرمجمع تشخیص با معاون سنا جمهوری قزاقستان/15مرداد 1400