اختتامیه جشنواره بیست و یکمین تولیدات مراکز استان های سازمان صداوسیما به میزبانی استان چهار محال بختار