حضور دبیر مجمع تشخیص در راهپیمایی حمایت از امنیت، آرامش و اقتدار کشور در تهران 4 آذر 1398