نشست مشترک کمیته توسعه دریامحور مجمع و نیروی دریایی ارتش