گزارش تصویری کارگروه های تخصصی «کمیته توسعه دریامحور» / 20 مهر 1398