عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 دکترمحمدجواد ایروانی
 
 اطلاعات شخصی :
 
نام : محمدجواد
نام خانوادگی : ایروانی
محل تولد : تهران
 
 
اهم سوابق:
 
- شرکت بازرگانی دواتی- 1358
- رئیس شعبه ارزی ممتاز بانک ملت- 1358
- رييس‌ اداره‌ امور ارزي‌ شعب‌ بانك‌ ملت‌ و مسئوليت‌ در ادغام‌ اموربين‌الملل‌ ده‌ بانك – 1358-1359
- معاون‌ اداره‌ كل‌ اموربين‌الملل‌ بانك‌ ملت‌ - 1359-1360
- عضو هيئت‌ مديره‌ بانك‌ ملت – 1360-1363
- عضو هيئت‌ مديره‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ مواد شيميايي‌ (وزارت‌ بازرگاني‌) – 1363
- رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مركز تهيه‌ و توزيع‌ كاغذ و چوب‌ (وزارت‌ بازرگاني‌) – 1363-1364
- وزير اموراقتصادي‌ و دارايي‌ - 1364-1368
- رئيس‌ كميسيون‌ اقتصادي‌
- رئيس‌ كميته‌ تخصيص‌ ارز
- عضو شوراي‌ اقتصاد
- عضو كميسيون تلفيق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام- از سال 1376 تاکنون
- عضو مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌- از سال 1391 تاکنون
- عضو کمیسیون نظارت مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ - از سال 1384 تاکنون
 
 
سایر :
 تخصص در اقتصاد، مدیریت