مصوبات

 

سیاست های کلی نظام

 

يكي از مهمترين وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست هاي کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 110 قانون اساسی «تعيين سياست های كلی نظام جمهوري اسلامی ايران» پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از وظايف مقام معظم رهبری شمرده شده است.

بارگذاری نسخه pdf مجموعه سیاست های کلی نظام تا سال 1399فهرست سیاست های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام معظم رهبری از بدو تأسيس تا كنون به تفکیک هر سال:

مصوبات سال 1372

مصوبات سال 1377


مصوبات سال 1378
9- سياست هاي‌ كلي‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب1378/11/02 )


مصوبات سال 1379


مصوبات سال 1380


مصوبات سال 1381


مصوبات سال 1382
17- سياست هاي كلي نظام در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي.(مصوب 06/02/1382)


مصوبات سال 1383
21- سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري.(مصوب 1383/01/22)


مصوبات سال 1384
28- سياست‌هاي كلي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي .(مصوب 15/11/1384)


مصوبات سال 1385


مصوبات سال 1386

 
مصوبات سال 1387


مصوبات سال 1389


مصوبات سال 1390


مصوبات سال 1391


مصوبات سال 1394


مصوبات سال1395