گزارش تصویری جلسه هیئت عالی نظارت مجمع با موضوع بررسی طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» /2 خرداد 1402