گزارش تصویری سومین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع با موضوع بررسی بندهای بودجه 1402