گزارش تصویری جلسه کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در خصوص امنیت انرژی/ 9 مرداد1401