گزارش تصویری مجلس ترحیم و بزرگداشت آیت الله مجتهد شبستری در مهدیه تهران/1 آذر1400