گزارش تصویری حضور دبیرمجمع تشخیص مصلحت در جمع جوانان عضو جمعیت گام دوم انقلاب / 14 آبانماه 1399