مصوبات : موارد اختلافی

مصوبه مورخ1384/02/17 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به ماده 1 قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشورشماره : 0101/40108 
تاريخ : 19/2/1384 


لايحه الحاق يك تبصره به ماده 1 قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود ، در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :

 

 ماده واحده – به منظور استمرار روند اجرايي طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي مطابق برنامه زمانبندي و جلوگيري از ايجاد ركورد و وقفه آنها ناشي از عدم تحقق برخي از اقدام درآمدي دولت از قبيل درآمد حاصل از واردات خودرو ، درآمد حاصل از خدمت نظام وظيفه و خط دوم تلفن همراه و همچنين پرداخت هزينه هاي ناشي از خسارات حوادث غير مترقبه به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت ، در سال 1384 به عمل آورد .
تبصره – معادل ريالي تا سقف پانصد و هفتاد ميليون (570000000) دلار جهت تخصيص طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني .
- معادل ريالي تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (350000000) دلار جهت جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان ، زلزله زرند و راور كرمان و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي و زلزله و حوادث غير مترقبه وقوع يافته .
- معادل ريالي تا سقف بيست ميليون (20000000) دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان .
- به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي ، اجازه داده مي شود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان شهريورماه سال 1384 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير نهصد و چهل ميليون (940000000) دلار توسط خزانه انجام گيرد .
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالي اعتبار ارزي ياد شده را به خزانه واريز نمايد .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در جلسه رسمي روز شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام