مصوبات : موارد اختلافی

طرح برگزاري مناقصات (مصوبه مورخ 1383/11/03 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
شماره : 0101/38402
 
طرح برگزاري مناقصات كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته بود ، در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :
ماده 1– در بند ب ماده 1 عبارت داخل پرانتز به عبارت (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند) تغيير يافت .
ماده 2- يك تبصره به شرح ذيل به بند ب اضافه گرديد :
تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند .
ماده 3- به ابتداي بند ب ماده 28 عبارت «در انجام معاملات دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند» اضافه گرديد .
ماده 4- بند (د) ماده 28 حذف گرديد .
ماده 5- بند (هـ) ماده 28 حذف گرديد .
ماده 6- شق سوم از بند (ز) ماده 28 حذف گرديد .
ماده 7- در ماده 30 بعد از كلمه مغاير ، عبارت «دستگاه‌هاي مشمول» اضافه گرديد .
مصوبه فوق مشتمل بر 7 ماده در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در جلسه رسمي روز شنبه مورخ سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام