مصوبات : موارد اختلافی

طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363( مصوب1383/01/25 )

 
شماره : 0101/35128
تاريخ : 16/4/1383
 
جناب آقاي دكتر حداد عادل
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
بازگشت به نامه شماره 4517 مورخ 29/1/1383 در خصوص «طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363» مصوب 25/1/1383 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازده (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود ، در جلسه روز شنبه مورخ 13/4/1383 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر شوراي نگهبان عينا مورد تاييد قرار گرفت . ضمنا مقرر شد : دولت با هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح و با در نظر گرفتن تمام جوانب مربوط به خدمت نظام وظيفه عمومي ، لايحه كاملي را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي» ارائه نمايد.
مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
رونوشت :
جناب آقاي دكتر محسن رضايي – دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام