مصوبات : موارد اختلافی

معضل ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه (مصوبه مورخ1383/07/11  مجمع تشخيص مصلحت نظام )

 
شماره : 0101/36512
تاريخ : 14/7/1383
 
 بر اساس بند 8 اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي دستور شماره 7624/1 مورخ 9/7/1383 مقام معظم رهبري نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل معضل ، موضوع ماده 215 لايحه برنامه چهارم توسعه طي ماده واحده به شرح ذيل به تصويب رسيد .
 
ماده واحده :
الف – قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور توسط رييس مجلس شوراي اسلامي جهت اجراء ابلاغ شود .
ب – دولت با قيد فوريت ، لايحه اي جهت حل مشكلات بودجه اي قوه قضاييه و با توجه به نياز واقعي تقديم مجلس نمايد .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و در دو بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ يازدهم مهر يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام