مصوبات : موارد اختلافی

طرح الحاق يك تبصره به ماده(1)قانون اصلاح ماده(60)وجدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران واصلاح قانون بودجه سال 1383کل كشور(مصوبه مورخ1383/03/16  شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود ، در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد .
 
 
ماده واحده :
به هيات وزيران اجازه داده مي شود معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون دلار از مجموع مجوزهاي داده شده برداشت از حساب ذخيره ارزي را جهت پرداخت بدهي هاي سازمان هاي بيمه خدمات درماني هزينه نمايد.
 
مصوبه فوق ، در اجراي اصل يكصد و دوازده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ 16/3/1383 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد . 
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام