مصوبات : موارد اختلافی

تعيين ديه اقليتهاي ديني (مصوبه مورخ1382/10/06مجمع تشخيص مصلحت نظام )
 
 
لايحه الحاق يك تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 موضوع «تعيين ديه اقليتهاي ديني» مصوب مورخ 4/3/1382 مجلس شوراي اسلامي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه رسمي شوراي مجمع به شرح ماده واحده ذيل به تصويب رسيد .
 
ماده واحده : متن زير بعنوان تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامي الحاق مي گردد :
تبصره : بر اساس نظر حكومتي ولي امر ، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام