مصوبات : موارد اختلافی

اختصاص درصدي ازدرآمدصداوسيما به فدراسيون‌هاي ورزشي(مصوبه مورخ 1381/05/26  مجمع تشخیص مصلحت نظام)
 
 
طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيما به فدراسيون‌هاي ورزشي كه در جلسه مورخ 9/12/1380 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود ، در جلسه رسمي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل به تصويب رسيد :
مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و استماع اظهارات نماينده دولت (رييس سازمان تربيت بدني) و دفاعيات رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و يكي از نمايندگان ارائه دهنده طرح و پس از اظهارات موافقان و مخالفان به اين نتيجه رسيد كه اين مصوبه ضمن ايجاد اختلال در ضبط و پخش مسابقات ورزشي ، به روابط جاري و تفاهم باشگاه‌ها و صدا و سيما آسيب خواهد زد و صدا و سيما را به سمت برنامه ورزشي خاص و محدود سوق خواهد داد كه نتيجه نهايي آن تقليل برنامه‌هاي ورزشي صدا و سيما ، تضعيف مسابقات ورزشي و در نهايت تنزل ورزش كشور خواهد بود . ضمن اينكه اختلاف نظر دولت و مجلس شوراي اسلامي در نحوه تقسيم وجوه حاصله از اين مصوبه اجراي آن را مشكل خواهد كرد و باعث اختلافات جديدي بين باشگاه‌ها ، فدراسيون‌ها و دولت خواهد شد . با عنايت به مراتب فوق و فقدان مصلحت ملزمه براي عدول از قانون اساسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار نگرفت .
همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاكيد بر اهميت ورزش ، و ضرورت ارتقاء سطح ورزش كشور و تقويت و توسعه باشگاه‌هاي ورزشي و با توجه به اينكه صدا و سيما از بابت پخش مسابقات ورزشي درآمدي كسب نمي كند و هرگونه پرداخت به فدراسيون‌ها ضرورتا از محل بودجه‌هاي دولتي تامين خواهد شد ، توصيه مي نمايد دولت سهم مناسبي از بودجه كشور به ورزش اختصاص دهد و با عنايت به اهميت برنامه‌هاي صدا و سيما در گسترش ورزش و با در نظر گرفتن تفاهم موجود بين باشگاه‌ها و صدا و سيما ، توصيه مي شود براي ترغيب باشگاه‌هاي ورزشي به مشاركت فعال و گسترده در برنامه‌هاي ورزشي كشور ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همكاري و مساعدت بيشتري به عمل آورد .
مصوبه فوق در اجراي اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي و در جلسه مورخ 26/5/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .
 
 
 
اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام