مصوبات : موارد اختلافی

 اصلاح آئين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي در اجراي بند (1) ماده (30) آئين نامه داخلي مجمع،

شماره: 112/م

تاريخ: 8/2/1379


  حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

 

سلام عليكم

 عطف به نامه شماره 3408/ق مورخ 16/8/78 به پيوست مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اصلاح آئين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي در اجراي بند (1) ماده (30) آئين نامه داخلي مجمع، براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد.

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 

شماره: 112/م

 تاريخ: 8/2/1379

 

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

 ماده1: ماده (192) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/7/78 مجلس، به شرح زير اصلاح و تبصرة ذيل آن خذف مي گردد:

 ماده 192: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل 88 قانون اساسي، از رئيس جمهور يا وزير دربارة يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس جمهور و وزير مسؤول كتباً تذكر دهند.

 رئيس مجلس تذكر را به رئيس جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصة آنرا در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي نمايد.

 ماده2: عبارت «به استثناي دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان» بعد از عبارت «در اجراي اصل 76 قانون اساسي» در ماده (198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/7/78 مجلس، اضافه شده و تبصرة (3) ذيل آن حذف مي گردد.

 موضوع «آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» كه در تاريخ 18/7/78، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد (192) و (198) آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل 112 قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ 20/1/1379 مجمع مطرح و اصلاح مواد مذكور، به شرح فوق به تصويب رسيد.

 

 

 اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام