مصوبات : موارد اختلافی

 طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف(1378/07/21)

شماره: 0101/12030

تاريخ: 25/8/1378

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليكم

بازگشت به نامه شمارة 3363/ق مورخ 21/7/78 موضوع «طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف» مصوب مورخ 20/7/1378 مجلس شوراي اسلامي كه در اجراي اصل 112قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود، مراتب در جلسة مورخ 22/8/1378 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه طرح مذكور با اصلاحاتي به تصويب رسيد، به پيوست جهت طي مراحل قانوني ارسال مي گردد.

 

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شدة در انتخابات مختلف

 ماده واحده: به موجب اين قانون كلية مراجع رسيدگي كنندة صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل 108 قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و بر اساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمايند.

مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود.

الف- در كليه موارد به استثناء بندهاي «ب، ج و د» دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب- در موردي كه دلايل و مدارك، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتيكه پس از اطلاع حضوري، في المجلس بطور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج- چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد. دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د- در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.