مصوبات : موارد اختلافی

قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران . (تاریخ تصویب1375/08/22 )

شماره: 7216/ق
تاريخ: 9/11/1375

 
قانون تفسير «قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
موضوع استفساريه:
آيا منظور از عبارت «جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون» در ماده (2) و تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اين است كه مرتكبين جرائم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله بايد به هر دو مجازات مقرر در ماده (48) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و بندهاي «الف» و «ب» ماده (2) قانون راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محكوم گردند يا خير؟
 
نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شامل مرتكبين جرائم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله نمي شود، و با مرتكبين اينگونه جرائم طبق قوانين مربوط رفتار خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
 
 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام