مصوبات: موارد اختلافی

قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب1371/08/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام .(تاریخ تصویب 3/6/1373)

شماره: 3703/ق
تاريخ: 13/6/1373

رياست جمهوري اسلامي ايران
  قانون تفسير تبصره هاي 3و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 شماره: 8868
 
تاريخ: 15/6/1373
 
وزارت دادگستري
 قانون تفسير تبصره هاي 3و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 3703/ق مورخ 13/6/1373 واصل شده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.


 
اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس جمهور


 
شماره: 3703/ق
تاريخ: 13/6/1373
 
 قانون تفسير تبصره هاي 3و6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»مصوب مورخ1371/08/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
موضوع استفساريه:
نظر به اينكه در مورد تبصرة 3و6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» كه با اصلاحاتي در تاريخ 28/8/1371 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن (كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند، و مكمل آن است.
و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ 3/6/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.


 
 اكبر هاشمي رفسنجاني
 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام