مصوبات : موارد اختلافی

 اصلاح‌ تبصره (1) ماده (1) قانون‌ نظام هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب1370/06/13 (تاریخ تصویب1372/11/07)

 شماره: 14216/2984

تاريخ: 23/11/1372

 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 عطف به نامه شماره 2884/ق مورخ 2/2/1371 موضوع اصلاح تبصره (1) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 كه در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده، و نظر به اينكه بر اساس مصوبه شماره 21687/ت17 مورخ 17/7/1372 هيأت وزيران موضع به طريق مناسب و وفق مقررات در هيأت وزيران مورد بررسي واقع و تصميم مقتضي اتخاذ گرديده، و بار مالي آن بگونه اي حل شده است؛ لذا با عنايت به توافق جلسه مورخ 7/11/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام، موضوع را منتفي و خروج آنرا از دستور اعلام مي نمايد.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام