مصوبات : موارد اختلافی

طرح‌ عدم‌ لزوم‌ اجراي‌ مفاد مادة‌ 145 آيين‌نامه‌ داخلي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در آغاز دورة‌ سوم‌ مجلس. (تاریخ تصویب 28/4/1367)
 
شماره: 22/96/1
تاريخ: 22/5/1367
 
مصوبة مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
 
طرح «عدم لزوم اجراي مفاد مادة 145 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در آغاز دوره سوم مجلس» مصوب جلسة 21/4/67 مجلس كه از نظر شوراي محترم نگهبان مغاير با اصل 135 قانون اساسي شناخته شده بود در جلسة مورخ 28/4/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي پس از بحثها و مذاكرات كافي به رأي گذاشته شد كه از تعداد آراء لازم براي تصويب برخوردار نگرديد.
 
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
 
مصوبة فوق براي طي مراحل مقرر در آيين نامة مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي گردد.
 
  
سيد علي خامنه اي