مصوبات

موارد حل معضلات
 
*  مصوبات سال 1367 
 
11-   قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور بهداشتي‌ و درماني (معضل‌).(تاريخ تصويب1367/1/23 )
 
  *  مصوبات سال 1368 
 
 
*  مصوبات سال 1369 
 
 
*  مصوبات سال 1370 
 
26-   قانون‌ تشكيل‌ محكمه‌ عالي‌ انتظامي‌ قضات (معضل‌).(تاريخ تصويب1370/08/23 )
 
 *  مصوبات سال 1371 
 
 
 *  مصوبات سال 1372 
 
 
 *  مصوبات سال 1373  
 
 
 *  مصوبات سال 1374  
 
40-   قانون‌ "نحوه‌ اعمال‌ تعزايرات‌ حكومتي‌ راجع‌ به‌ قاچاق‌ كالا و ارز" (معضل‌).(تاريخ تصويب1374/02/12 )
 
*  مصوبات سال 1375 
 
 
 *  مصوبات سال 1376  
 
44-   اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (تاريخ تأييد مصوبه1377/05/21 ) (معضل).(تاريخ تصويب1376/08/17 )
 
   *    مصوبات سال 1377 
 
45-   بررسي‌ موضوع‌ شوراي‌ عالي‌ فن‌آوري‌ پيشرفته (معضل‌).(تاريخ تصويب1377/10/05 )
 
 *  مصوبات سال 1380 
 
46-   تعيين‌ چگونگي‌ انتخاب‌ حقوقدانان‌ شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ (معضل‌).(تاريخ تصويب1380/05/15 )
 
 *  مصوبات سال 1383 
48-   بررسي موضوع ماده 215 برنامه چهارم توسعه (معضل‌).(تاريخ تصويب1383/07/10 )